fpbl.net
当前位置:首页 >> 形容雪山景色的成语 >>

形容雪山景色的成语

冰天雪地、白雪皑皑、银装素裹、天寒地冻、高不可攀、渺无人烟、人迹罕至、冰峰林立、风雪交加、 千里冰封、冰峰林立、风雪交加

形容雪山的成语: 1、渺无人烟 2、千山一碧 3、奇峰突兀 4、冰川陡峭 5、层峦叠嶂 6、崇山峻岭 7、白雪皑皑 8、神奇瑰丽 9、银装素裹 10、青山如黛 11、巍巍冰峰 12、冰峰林立 13、一望无际 14、人迹罕至 15、天寒地冻 16、形态各异 17、雪山皑皑 18、连绵起伏 19、高耸入云 20、雄伟壮观 21、雪山连绵

冬天 天寒地冻 北风呼啸 滴水成冰 寒冬腊月 瑞雪纷飞 冰天雪地 冬天的景色 千里冰封 白雪皑皑 凛若冰霜 雪窖冰天 漫天风雪 冰清玉洁 滴水成冰 无冬无夏 瑞雪纷飞 冰封雪盖 漫天飞雪 雪虐风饕 朔风凛冽 白雪茫茫 银装素裹 万里雪飘 寒气逼人 雪上加霜 阳春白雪 冬日夏云 冬温夏清 冰天雪地 寒气袭人 寒冬腊月 冬裘夏葛 十冬腊月 冬寒抱冰

冰消雪融

玉立雪山崇,览胜探奇不少休,衡华真成两丘垤. 绝顶星河转,南滇第一峰,万古势龙从. 《雪山歌》丽江雪山天下绝,堆琼积玉几千叠. 平生爱作子长游. 足盘厚地背擎天,危巅日月通《题雪山》郡北无双岳.寒威千里望.四时光皎洁. 安得乘风临绝顶

1、白雪皑皑[ bái xuě ái ái ]:皑皑:洁白的样子,多用来形容霜雪. 洁白的积雪银光耀眼.出 处:秦牧《鲜荔枝和干荔枝》:“白雪皑皑的山峰,当阳光照耀的时候……大概总以为是灿烂得很,大可观赏的吧.”2、银装素裹[ yín zhuāng sù guǒ

白雪皑皑 银装素裹 千里冰封 万里雪飘 冰天雪地 冰峰林立

描写雪山的成语 :天寒地冻[tiān hán dì dòng] 形容天气极为寒冷.人迹罕至[rén jì hǎn zhì] 罕:少.人很少到的地方.指偏僻荒凉的地方很少有人来过.高不可攀[gāo bù kě pān] 攀:抓住高处的东西向上爬.高得手也攀不到.形容难以达到.也形容人高高在上,使人难接近.冰天雪地[bīng tiān xuě dì] 形容冰雪漫天盖地.白雪皑皑[bái xuě ái ái] 皑皑:洁白的样子,多用来形容霜雪. 洁白的积雪银光耀眼.连绵起伏[lián mián qǐ fú] 连绵:连续不断的样子;起伏:高低不平.连续不断而且起伏不平.

玉龙雪山

【描写雪的优美成语】: 漫天皆白 冰寒料峭 风雪交加 千里冰封 万里雪飘 千里冰封 冰天雪地 寒气袭人 寒冬腊月 冰清玉洁 滴水成冰 瑞雪纷飞 冰封雪盖 漫天飞雪 雪虐风饕 朔风凛冽 寒气逼人 雪上加霜 阳春白雪 冬日夏云 冬温夏清 无冬无夏 秋收冬藏 冬裘夏葛 十冬腊月 冬寒抱冰 雪中送炭 霜露之感 冷暖自知 冷若冰霜 冰寒于水 岁暮天寒 天寒地冻 冰天雪窑 冰山难靠 冰雪聪明 冰魂雪魄 冰冻三尺,非一日之寒 春冰虎尾 凛若冰霜 雪窖冰天 漫天风雪

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.fpbl.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com